Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Blijshoppen

Rozenstraat 22

4119 LW Ravenswaaij

Kamer van Koophandel: 59261595

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, welke tot stand komen via de website van Blijshoppen, gevestigd te Ravenswaaij, hierna te noemen: Blijshoppen, betreffende de website https://Blijshoppen.nl.

De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als goede wederpartij. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als goede consumentatie. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Onder schriftelijke, wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Wil je bestellen bij Blijshoppen dan moet je 18 jaar zijn.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Blijshoppen bindend. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Blijshoppen bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Blijshoppen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Blijshoppen het recht het aanbod binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

De door Blijshoppen gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten en op de website van Blijshoppen e.d. vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer - doch niet uitsluitend - bestaan uit transport- en verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden.

Een en ander tenzij uitdrukkelijk op de website van Blijshoppen dan wel elders schriftelijk anders wordt vermeld dan wel indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afbeeldingen, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen, belastingen, (import)-heffingen, wisselkoersen e.d., is Blijshoppen gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data nieuwe prijzen door Blijshoppen en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Blijshoppen gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 4: RETOUREN

Blijshoppen neemt in beginsel geen artikelen retour. Indien u bijvoorbeeld kleding wenst te ruilen of te retourneren omdat de maat niet juist is, kan deze niet retour gezonden worden. U kunt dit niet direct retour zenden aan Blijshoppen. Om een retourzendingen aan te geven neemt u eerst contact met ons op. Niet vooraf aangegeven artikelen welke per post retour komen worden geweigerd door Blijshoppen.

Als uitzondering op dit geldt het volgende:

Indien u een pakket weigert aan de deur, en deze zending komt in een ongeopende (dichtgeniete of gesealde) omverpakking retour bij Blijshoppen, worden de artikelen (minus de verzendkosten) gecrediteerd. Verzendkosten voor het retour zenden door de consument of het sturen naar de consument worden niet gecrediteerd. Doch geven wij in bijzondere gevallen een kortingscoupon, zodat deze verzendkosten worden gecompenseerd bij een volgende aankoop. Hieraan kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bij retouren kunnen retourkosten in rekening worden gebracht die gelijk zijn aan de verzendkosten.

Defecten dient u vooraf aan te melden.

Bestelde zaken worden in de bij Blijshoppen voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Blijshoppen. Als uitzondering op dit retourrecht: o.a. crémes die om begrijpelijke hygienische redenen niet kunnen worden teruggezonden. Is de verpakking verbroken, dan krijgt u het artikel alsnog retour gestuurt. De verzendkosten om het artikel naar u retour te sturen, komen dan voor uw rekening. Producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken kunnen ook niet geretourneerd worden.

ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Blijshoppen het recht leveringen door derden te laten verrichten.

ARTIKEL 6: LEVERING, LEVERINGSTERMIJNEN

Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen, indien wij niet binnen 30 dagen kunnen leveren stellen wij u hiervan op de hoogte. U kunt dan de overeenkomst ontbinden of een nieuwe levertijd overeenkomen. Bij ontbinding wordt er z.s.m. doch binnen maximaal 30 dagen het reedsbetaalde bedrag gecrediteerd. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Blijshoppen per transactie worden gefactureerd. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.

Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door Blijshoppen te bepalen wijze, doch voor rekening van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Blijshoppen zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Blijshoppen stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Blijshoppen in staat moet stellen de zaken te leveren.

Indien de wederpartij ook na verloop van de door Blijshoppen gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 maand, gerekend vanaf de datum van opslag in verzuim en heeft Blijshoppen het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

Blijshoppen is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

Blijshoppen kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en ze de eventueel overeengekomen vooruitbetaling of termijnbetaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Blijshoppen niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Blijshoppen gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Blijshoppen worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

Blijshoppen kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Blijshoppen, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Blijshoppen - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken.

Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Blijshoppen nimmer gehouden tot schadevergoeding.

Blijshoppen staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. Zo door Blijshoppen geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

De wederpartij verliest diens rechten jegens Blijshoppen, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Blijshoppen tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van Blijshoppen strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;


B. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Blijshoppen zijn verschaft en/of voorgeschreven.

ARTIKEL 9: BETALING

Betaling dient te geschieden conform de op de website van Blijshoppen aangegeven wijze.

Betaling op andere wijzen is slechts toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Indien een factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum niet volledig is betaald:

A. zal de wederpartij aan Blijshoppen een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

B. zal de wederpartij, na daartoe door Blijshoppen te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

C. heeft Blijshoppen het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste €20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Blijshoppen zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

Ter keuze van Blijshoppen kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Blijshoppen bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld.

Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in verzuim zijn indien Blijshoppen het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.


Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Blijshoppen behoudt zich het eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Blijshoppen heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. Ingeval Blijshoppen een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Blijshoppen vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen. De wederpartij is verplicht Blijshoppen terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 11: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Blijshoppen gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 12: OVERMACHT

Ingeval nakoming van datgene waartoe Blijshoppen krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Blijshoppen, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Blijshoppen, is Blijshoppen gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Blijshoppen tot aan dat moment te voldoen. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: het uitvallen van netwerken voor telecommunicatie en/of elektriciteit, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Blijshoppen, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 13: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING

A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zicht hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

B. Het bepaalde in sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beeïndigen van de overeenkomst door één der partijen.

Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëïndigen van de overeenkomst door één der partijen.

Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Blijshoppen een door Blijshoppen nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan Blijshoppen te vergoeden. Blijshoppen is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20% tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Blijshoppen ter zake.

Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

Op de tussen Blijshoppen en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

In afwijking van dit artikel zullen de goederenrechterlijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor Blijshoppen, door dat recht worden beheerst. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Blijshoppen de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Blijshoppen is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is. Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Blijshoppen aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Blijshoppen gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.


Contact

Blijshoppen

Rozenstraat 22

4119 LW

Ravenswaaij

info@blijshoppen.nl

0613219088

“De handelsnamen Blijshoppen en Blij shoppen staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59261595“

Btw nummer: NL 0023.17.247.B.44


Social

Volg je Blijshoppen al? :)

Contact

Contact

Blijshoppen

Rozenstraat 22

4119 LW

Ravenswaaij

info@blijshoppen.nl

“De handelsnamen Blijshoppen en Blij Shoppen staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59261595“

Btw nummer: NL 0023.17.247.B.44